باغ بابر شاه

این باغ را بابر  در پهلوی باغهای  دیگرکابل درزمان حیات خود احداث نموده و نظر بعلاقه ایکه بابر باین باغ داشت و صیت نمود تا جسد وی را در همین باغ بدون اینکه بالای مرقدش گنبد و عمارتی  اعمار نمایند، دفن کنند. این باغ بعداً از طرف اولادهء بابر ترمیم و مرمت گردیده و مخصوصاً شاه جهان پول زیادی را در ترمیم آن بمصرف رسانید و یک مسجد مرمرین  ساخت . قصر ملکه یادگارامیر عبد الرحمن خان درآن ساحه است .

درگوشه جنوب شرق باغ  بابر یک قصر بسیار عالی قسم دومنزله  موقعیت دارد .ساختمان آن طوری میباشد که در طرف جنوب درمنزل اول یک تعداد تحویلخانه و در منزل  دوم اتاقهای خواب ، حمام ، آشپزخانه، بطرف غرب آن صالون های نشیمن ، اتاق نان وشاه نشین ها بوده بطرف شمال آن نیز درمنزل اول اتاقهایی برای بود و باش مستخدمین  و تحویلخانه ها و درمنزل دوم آن یکتعداد اتاقها اندرونی وبیرونی میباشد  ساخته شده و در پیشروی تمام اتاقهای طرف ذکر شده دارای یک برنده  سرپوشیده میباشد .

طرف شرق قصر مذکور بایک دیوار کوتاه مسدود بوده تا تمام  منظر ه باغ دیده شود. دروازهء  ورودی قصر که درگوشهء شمال  غرب قرار دارد، دروازه  مذکور بیک دهلیز بزرگ  ارتباط داشته و درنزدیکیی دروازهء مذکور یک اتاق بزرگ محافظین  میباشند .

 بالای دهلیز مذکور نیز دو اتاقی بوده که آنهم برای محافظین شاید بوده باشد . در طرف  شرق باغ درحصهء وسطی آن یک  حوض آب بازی بسیار بزرگ  موقعیت دارد.  درطرف  جنوب حوض مذکور مقبرهء بابرشاه  ومقبرهء ورقیه بیگم قرار دارد .

بطرف غرب مقبره، مسجد عالی سنگ مرمری سفید بنا نهاده شده است.  همچنان بفاصلهء  تقریباً  بیست متری طرف غرب مسجد همان رستورانت میباشد. در سمت شمال رستورانت مذکور تقریباً  بفاصلهء بیست متری آن یک حوض اب بازی دیگر که جدیداً  ساخته شده میباشد .

درساختمان مسجد هنر سنگ تراشی بسیار عالی بکار رفته ودررستورانت هنر نقاشی وساختمان قصر هنر معماری بسیار عالی بکار رفته است .

مسجد مذکور کاملاً  از سنگ مرمر سفید ، خشت پخته، سمنت ، ریگ ، چونه وآهن گادر ساخته شده . رستورانت ازمواد خشت، پخته، ریگ ، چونه ، سمنت، سنگ گزک، چوب و آهن اعمار گردیده است . درقصر مواد خشت پخته ، خشت خام ، سنگ ، ریگ ، چونه ، گل ، چوب وآهن بکار برده شده است .

درباغ ، مسجد ورستورانت بصورت عمومی فعلاً  خوب است ولی ساختمان قصر بحالت بسیار خراب چون اکثرا  اتاقهای آن از بین رفته است اگر توجه نشود ممکن بزودی از بین برود.

قصر ملکه درحالت افتادن وویرانی قرار دارد  اگر توجه جدی درترمیم و حفاظت آن بعمل نیاید بزود ترین فرصت ازبین خواهد رفت .هرچه زود تر در ترمیم آن اقدام گردد.

بعضی اتاقهای  قصر فعلاً  تحویلخانه میباشد درآینده یک موزیم اتنوگرافی بسیار عالی شده میتواند .

درصورتیه ترمیم عاجل نشود ممکن بعد از چند سال بکلی از بین برود.

بعضی ترمیمات غیر فنی گردیده یک اندازه تعطیلات نیز بان صورت گرفته است .

مواد کتبی درمورد باغ بابر

بابربتاریخ دو شنبه 5 ماه جمادی الاول سال 927 هجری قمری در چهار باغ زر افشان هند کتار جمنا ( رام باغ )درگذشت ودرهمان جاه مدفون گردید .

جسد بابرتاسال (947)  هـ ق  که همایون درهند پادشاه بود درهمان باغ مدفون بود.

چون دررجب همین سال همایون از شیرشاه شکست خورد وبه ایران پناهنده شد بی بی کبارکه  یوسفزایی زن بابر  ( بقولی گلبدن بیگم)  بقایای بدن او را به کابل انتقال داد و در قسمت علیای باغ که بنام او شهرت دارد مدفون ساخت و محمد قاسم فرشته گوید  که این باغ به ( قدمگاه حضرت رسول (ص)  معروف بود وبه موجب وصیت نام بابربنای برمر قد او ساخته شد . (1)

بقول پوهاند عبد الحی حبیبی مولف کتاب  تاریخ افغانستان درعصر گورگانی هند بابر درسال 927 هـ  روز پنجشنبه  پنجم جماد ی الثانی دراگره  لزد نیارفت وقرار وصیت خودش نعش وی را بعد از شش ماه به کابل فرستاده ودر موضع که به قدمگاه شهرت داشت دفن گردید .

بقول فرشته، باغ بابر  پنجصد  گز طول و پانزده مرتبه داشت که  ارتفاع هرمرتبه از دیگر 20 گز بود و به حکم جهانگیر درمرتبه پانزدهم این باغ برقبر رقیه سلطان بیگم بنت هندال مرزا چوبتره خوردی ازسنگ  مرم نصب شد درعصر شاه جهان  این باغ رونق زیاد بخود گرفت و یکدفعه  پانزده هزار روپیه  وبارثانی دولک وپنجاه هزار روپیه  برروضه بابر و باغ های دیگر کابل صرف کرد که از آن جمله مسجد  کوچک از سنگ مرمر در مرتبه پایان قبر بابر درمدت دوسال بمصرف چهل هزار روپیه به اتمام رسانیده و آبشار  باغ را با حوض های آن از سنگ مرمر کابل بساختند .

کابل از عصر بابر تا اواخر سلطه شهنشاه هان مغول از حیث بداعت منظر وباغ های زیباء خود دربین  مورخین این دوره شهرت بسزای دارد . این امور خین باغ ها ومنازل آنرا بار ها ستوده اند. خود بابر در تزک خود نیز به وصف آن پرداخته است.

شاهان مغولی ( کوره گانی هند)  درایجاد ابدات و عمرانات قشنگ وزیبا درهند شهرت فراوان دارند دو شهکار های زیادی را در هند از خود بیاد گارمانده اند ولی درافغانستان  چون خود شهر یاران سکونت نداشتند و به این  صفحات گاهی سفر میکردند بنابرآن درافغانستان  آثار جزئی مثل مسجد باغ بابر وچهل زینه کندهار چیزی ازآنها به نظر نیاید واگر آبادی های دیگری هم موجود بوده کاملاً  ازبین رفته اند. گفته میشود شاهان گورگانی هند به تقلید ازباغ های کابل باغ سازی درهند رواج داده اند چه قبل  از آن مردم هند به باغ سازی آشنایی نداشتند .

چهار باغ کابل از عصر بابر وجود داشت نز هتگاه امرا وبزرگان کابل بود وقتی همایون از کندهار  بیرم  خان مشهور را نزد برادرش کامران طور الچی میفرستند مرزا کامران در چهار باغ   کابل  مجلس را آراسته  وبیرم را در آنجا میپذیرد . همچنان درآن موقع  بیرم خان شهزاده  کوچک جلال الدین  اکبر را  درباغ مکتب ومرزا سیلیمان وابراهیم شهزاد گان تیموری را در باغ  جلال الدین  بیگ نزدیک شهر را ملاقات کرد.

ازین گفته ها معلوم  میشود که این باغ ها در آن  موقع شهرت داشته و از نزهتکا های امرا وبزرگان بشمار میرفت .

عبد الحمید لاهوری نیز شرحی خوبی نسبت به باغهای کابل وسایر باغهای کشور که در عهد بابرموجود بود دارد. میگوید  که باغ شهر را وچهار باغ خلوخانه  واورته باغ و باغ صورت خانه و باغ مهتاب وباغ آهو خانه  را بابر احداث نمود؟ و چون 

جهانگیر  دفعه اول درسال 914  هـ بکابل آمد. دریای کابل را از بین باغ شهرارا گذرانید وآنرا به جهان آرا مرسوم نمود.

جهانگیر که فریفتهء مناظر  زیبای کابل است  نیز شرحی راجع به باغهای کابل دارد  وروز اول ورود خود به کابل همه این کلان  باغ ها را پیاده کرد . و مینویسد که اورته باغ در عصر همایون ساخته  شده و چهار های کلان باغ صورت خانه دردیگر جای نبوده و چار باغ  بزرگترین باغهای کابل است .

باغ  شهرارا را بدواً شهر با نو بیگم عمه بابر ساخته و من از اراضی را بدان صم کردم وبه جهان آرا مرسوم کردم و همواره درآنجا بار عام میدادم .  20 -  بابر در سال 904 هـ طرف جنوب  کابل در حد  قلعه هزاره های موجوده  ملحق به کوه شیر دروازه سنگی تختی را برای خود ساخته  بود که منظره  بدیعی داشت جهانگیر درمقابل آن تخت دیگری را بنام  خود ساخت و درسال 1016  هـ  با تمام رسانید 30 – وبران کتیبه  را نفر نمود که ( تخت  گاه پاد شاه بالاد هفت اقلیم نورالدین جهانگیر پاد شاه بن جلال الدین اکبر پاد شاه ) میباشد .

حینیکه  شاه جهان به کابل میاید درهر بار باغهای کابل ولاا ترمیم و به احداث بنایی عمرانات جدید در بین  آنها می پردازد. درسال دوازدهم جلوس خود  امر داد تا در اورته باغ و مهتاب باغ بسازند که در خور آرامش شاهی باشد . این عمارت تا سال نزدهم جلوس که شاه جهان بار دوم به کابل آمد با تمام رسید و تمام مصارف این ابینه دونیم لک روپیه بود .

علاوه برآن  دونیم لک  روپیه  دیگر نیز به امر شاه جهان بعمارات باغ شهرارا – چهار باغ وباغ بابر ( مدفن بابر ) بمصرف رسید شاه جهان دراین  سفر دوم تمام باغهای  کابل را آراست و مبانی خوبی را درآن ساخت  تنها درباغ شهرارا  سه عمارت برافراشته دربین این باغها  حوض ها – آبشار ها وفواره ها ساخت علاوه برآن  برهزار بار بر نیز درهمین سال ها 1053  هـ  ونزدیک آن مسجد سنگ مرمر سفید  بمصرف چهل هزار روپیه ( باساس کتیبه مسجد )  ساخته شد 40 – حوض ها – آبشارا ها و خیابانهای باغ بابر نیز برحسن پیرایش یافت .- 5-  جمله مصارفی را که شاه جهان به باغ های کابل – مسجد باغ بابر – قلعه ارگ وسائر عمرانات کابل بمصرف  رسانید جمعاً مبلغ 12 لک روپیه  میرسد .

مسجد زیبا ی مرمرین باغ بابر به  اثر گذشته سالیان متمادی شکست کرده وایجاب باز سازی مجدد را مینمود . روی این منظور تقریباً 25  سال قبل بود که وزارت  فواید عامه وقت تصمیم گرفت تا این  مسجد را دوباره سازی نماید . ولی نسبت مشکلات فنی که در قسمت ایوان وسقف مسجد مذکور بروز نمود کاران  نا مکمل ونیمه تمام باقی ماند وبرای چندین سال بقسمیکه  سنگ های آن بهر طرف  پراگنده بود بحالت  زار ونیم کار افتاده بود  تا اینکه درسال 1344  ش  مدیریت حفظ آبدات مدیریت عمومی موزیم ها به ترمیم آن اقدام  نموده و آنرا بشکل فنی طوریکه تا امروز  پا برخاست دوباره از تهداب باز سازی کرد . و بلرای اینکه استحکام بیشتر ان تأمین شده بتواند چوکات  آن از گادر نمره 14  بسته شده سنگ های آن بعد از نمره گذاری بجا های آن نصب وکمبود آن درفابریکه حجاری ونجاری تهیه دیده شد .

باید متذکر شد که این باز سازی واعمار مجدد از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات وفرهنگ  وقت تحت نظر مهند سین ایتالوی توسط کارمندان ورزیده افغانی صورت پذیرفته است .

غیر از عمارت  حرمسرای  که سابقاً  مکتب خوشحالخان درآن دایر بود عمارت بزرگ  دیگری هم در وسط  ودرقسمت مرتفع باغ وجود دارد . این عمارت  یک سالون وسیع و برنده های حریض  وطویل که ناظر دند چاردهی میباشد دارد قبل برین از عمارت مذکور بحیث  قهوه خانه بنام رستوران باغ بابر استفاده  میشد. درسابق  میله های نوروزی واکثراً  جسن های مردانه و زنانه در آن  باغ برگذار میشد 10 – این  عمارت درزمان  امیر عبد الرحمن خان اعمار شده است سقف این عمارت که قرار گفته موسفیدان ازگ ل مخلوط با خاک طلا بود اعمار شده وبا وجود برف باری های تقریباً  ثلث یک قرن قطعاً خراب نشده وبحال  خود باقیست یک تعداد قندیل های مقبول دراینجا موجود بود که الحال جز دو عدد آن اثری از سائر قندیل های مذکور دیده نمیشود 20 .

باغ بابر حینیکه متب خوشحالخان درآن  دایر شده  دروازه های آن مسدود گردید و ابیکه  آب بالا جوی )  قبلاً  باغ را سیراب میکرد به مرور زمان کم شده رفت  تا اینکه بکلی قطع شد و درنتیجه  اشجار وبته های رنگارنگ  آن روبه خشکیدن  گرفت وخسارات  زیادی  به این  باغ رو زیبا که یکی از بهترین  ونزدیکترین  تفریحگاه  مردم کابل بود رسید و چون دروازه های  آن مسدود بود محل مذکور روز بروز  فراموش شده رفت  حتی خارجیانیکه  ازروی دیدن قبر با بر را میگردند مفرق به دیدن آن نمیشدند .

زمانیکه  عمر وردک والی کابل  وسرپرست  شاروالی کابل  وهمچنین متصدی افغانستان حارندوی تولنه بود  ترمیماتی را دراین باغ شروع نمود و خواست تااین باغ  را که درآن  ایام دسترس حارندوی تولنه فرا گرفته بود دوباره  احیا نماید 3  تااینکه بعد از وقفه ای زیادی در 15  میزان 1350  حینیکه کبیر نورستانی سرپرست شاروالی کابل بود باغ  مذکور بعد از رنگمالی وترمیمات دوباره افتتاح  گردید . وتا امروز بصفت یک باغ عمومی جهت تفریحی وآبازی همشهریان کابل باز میباشد .

دراین ترمیم حوض سابق که وسعت آن یک هزار متر مربع وعمق آن پنج متر است ترمیم وفلهای  آن تجدید گردیده است همچنان یک  حوض جدید که وسعت آن پنجصد متر مربع وچقری از 7 را 3.5  متر دارد به شکل مدرن درآورده شد.

لین بد وانی تمام باغ  وتنویر آن با چراغهای مقبول همچنان " لان کردن فواره های آب در حوضچه های  کوچک از فعالیت های ریاست کار ساختمانی شاروالی میباشد .

مسجد تاریخی و قبر بابرهم ترمیم گردید و تنویر در هر  دو محل به شکل مرفوعی صورت گرفت  سالون قهره خانه  بعد از یک سلسله ترمیمات به شکل کلپ  آبرومندی درآمد و با استفاده از فن  معماری دوزیر  زمینی در دو جناح  سالون مذکور حفر گردید و درآن دو تشناب  عصری مردانه و دو تشناب عصری زنانه  به اتمام لوازم آن ساخته شد. و هم به اعمار یک آشپزخانه  مجهز  اقدام صورت گرفت .

رئیس کار ساختمانی شاروالی وقت مصارف ترمیم و احیای  مجدد باغ  را مبلغ یک ملیون افغانی  وانمود کرده و درنظر داشته  تا دیوار های شمالی و جنوبی باغ شاید از اوایل احداث باغ باشند ویران نکرده بحال خودش ترمیم نماید ولی دیوار غربی انرا تخری ب بجای آن یک کتاره مقبول که منظر باغ را جالب سازد اعمار کند 10  که تاکنون عملی نشده است .

درجریان  ترمیم یک چاه عمیق جهت محیا ساختن  آب باغ که نسبت به همه ضروری بود به عمق 28  متر حفر گردید ودرآن یک پمپ آب کشی چهار انچه نصب شد .

عمر وردک رئیس لوی جرگه وقت درموقع افتتاح  انتقادی وارد کرده و میگوید  که ترمیم بطور کلی درزمان که وی متصدی  امور افغانستان  حارندوی را به عهده داشته صورت پذیرفته  است وشاروالی  اکنون  صرف به حفر چاه و رنگمالی وترمیمات جزئی پرداخته است که مصرف آنهم خیلی ناچیز است این مطلب میرساند که درجریان ترمیمات باغ مذکور اختلاصی زیادی صورت گرفته است  گفته میشود تیمور شاه این باغ  را برای گوهر نسازوجه خود که از خاندان بابر شاه بود بخشید .

کابل

بابر به مجرد ورود به کابل شیفته محیط طبیعی این شهر می شود. دشتی سرسبز محصور در
بین تپه ها که رودی پرآب در آن جاری است. آب و هوای خوش آن را مناسب ایجاد سلسله
باغ هایی، نظیر باغ های افسانه ای سمرقند می یابد. شاخه عمده ای از این رود به
منظور آبیاری باغ سلطنتی و سلسله باغ های وابسته ای که فرمان به ساختن آنها در بخش
شمالی کابل می دهد برگردانده می شود. وقایع نگاران و مسافرانی که تا اوایل قرن
گذشته از کابل دیدار کرده اند از باغات میوه ای بسیار گسترده تر از ساختمان ها سخن
رانده اند. تشخیص اینکه کدام یک اثر بابر بوده اند دشوار است. حداقل پنج باغ هفتاد
و هفت سال پس از مرگش مورد بازدید نوه او، جهانگیر قرار می گیرند. جهانگیر،
امپراطور مغول، یک بار در سال 1607 از کابل دیدار می کند و در خاطرات خود از توقف
اردوگاه سلطنتی در باغ شهر آرا یاد می کند. در کوشکی به همین نام که یکی از خاله
هایش در وسط باغ بنا کرده است بیتوته می کند. در همان روز از چهار باغ دیگر دیدار
می کند. مهتاب باغ، ساخته شده به امر مادر بزرگ پدری او (همسر بابر)، ارته باغ و
باغ دیگری ساخته شده توسط مادر بزرگ خودش (دختر بابر) و سرانجام چهارباغ، بزرگترین
باغ کابل (باغ بابر شاه). چنان که می بینیم، نقش مهمی در ایجاد باغ ها ایفا کرده
اند. هم بانی آنها بوده و هم بر اجرای آنها نظارت دقیق داشته اند. نزد هیئت نخبگان
عصر تیموری، که برای اصل و نسب اهمیت بسیار قایل بودند. شاهدخت های برخوردار از
اصالت مضاعف، یعنی متعلق به هر دو تبار چنگیز و تیمور، نقش تعیین کننده ای در
شکوفایی هنرها ایفا نموده اند.همسر بابر نیز یکی از این شاهدخت های برخوردار از
اصالت مضاعف است. او در طی سفرش به هرات با وی آشنا می شود. مورخان شکوفایی هنرها،
آیین ها، ادب ومعماری در سده پانزدهم هرات، بلخ، بخارا و خراسان را یک رنسانس می
دانند که اتفاقاً هم زمان با رنسانس اروپاست.دو باغ دیگر در بابرنامه ذکر شده اند
که بعداً بیرون کابل ساخته شدند. اولی که در کتاب او بیش تر از آن سخن می رود، باغ
وفاستف که مشرف به رود سرخرود نزدیک جلال آباد ساخته شده است.. این باغ به زودی از
میان رفت و به هر حال در حد اطلاع نگارنده ذکری از آن، در آثار هیچ یک از وقایع
نگاران یا سیاحان غربی نشده است. در برابر نزدیک استالیف، در نیملا یک باغ مترو که
منسوب به بابر وجود دارد، که ردیف های چنارهای کهن آن بقایای یک باغ تشریفاتی نشان
دارند
.

babor_001.jpg

babor_002.jpg

babor_005.jpg

babor_008.jpg

babor_009.jpg

babor_011.jpg

babor_004.jpg

رياست حفظ وترميم آبدات تاريخي وزارت اطلاعات وفرهنگ

تاريخچه: در گذشته مديريت عمومي موزيم تحت اثر رياست کلتور وهنر فعاليت مينمود.درسال 1347 هـ .ش  مديريت عمومي موزيم به دو بخش تقسيم گرديد که مديريت موزيم بجاي خود باقي ماند و يک مديريت بنام باستانشناسي در تشکيل رياست کلتور وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ وقت ايجاد گرديد که آن مديريت عمومي درتشکيل خويش چهار مديريت  ابتدايي بنام هاي مديريت حفريات، مديريت آبدات ، مديريت ترميم آثار ومديريت اداري داشت و بست هاي آن چهار بورد داشت که تا  سال 1358  فعاليت داشتند، اما در سال مذکور مديريت  باستانشناسي برياست ارتقا نمود. مديريت  موزيم ، باستانشناسي ، مرکز بين المللي  تحقيقات کوشاني تحت اثر آن رياست فعاليت مينمود، و از رياست کلتورو هنر  جدا گرديد. در سال 1361 رياست  مذکور از وزارت اطلاعات وکلتور جدا و مربوط  اکادمي علوم افغانستان شد و سپس درسال 1365  مديريت آبدات تاريخي از  رياست باستانشناسي جدا و مربوط  رياست موزيم کميته دولتي  کلتور گرديد ه وتاسال 1369  به صفت مديريت عمومي آبدات تحت اثر آن رياست فعاليت مينمود.

دراخير سال 1369 برياست حفظ وترميم آبدات تاريخي ارتقاٌ کرد که بعداٌ شعبات ذيل درچوکات آن تشکيل گرديد . شعبه سرمهندسي، وظايف آن کشيدن نقشه هاي آبده هاي تاريخي مرکز وولايات با ايجاد سه بست مهندسي .

شعبه سر انجنيري در بست دو با ايجاد دو بست سوم و دو بست ششم در بخش بصاحب امتيازسي و برآورد آبده هاي مرکز وولايات فعاليت مينمايد . مديريت عمومي ثبت سجل که از اسم آن پيداست تمام آبده هاي مرکز وولايات را ثبت و تسجيل مينمايد و دو عضو رتبه 4و6 نيز دارد . مديريت عمومي فلمبرداري بست سوم با داشتن يکنفر عضو بست پنجم وظيفه دارد تمام آبده هاي مرکز وولايات را از حالت موجود آبده قبل از ترميم وبعد از ترميم فلمبرداري نمايد . مديريت عمومي باستانشناسي کمبودات ، وظايف آن تعين قدامت تاريخي آبده و بکار برد مواد آن که بکدام دوره تاريخي آبده ارتباط دارد، ميباشد . مديريت عمومي اداري با داشتن دو عضوبست چهارم، وظايف آن پيش برد تمام امور اداري رياست ميباشد .

مقبره تیمورشاه:

این مقبره بطرف غرب لیسه عایشه درانی، جنوب دریای کابل موقعیت دارد.

به روایت تاریخ و اهالی مقبره تیمو شاه پسر اول احمد شاه بابا نواده زمان خان ولد دولت خان از احفاد اسد الله خان میباشد . اسد الله خان اولاده زیرک بابا سرطایفه مشهور ابدالی سره بین کندهاریست . زمانشاه مقبره تیمور شاه را از مقبره احمد شاه بابا بزرگتر بنا کرد و در مدت ده سال سلطنت وی تا همین اندازه موجوده بسر رسید. گرچه سند آغاز و انجام مراسم سرپرستی ومعماری ومهندسی ووجه مصارف آن تا حال معلوم نگشته، اما کار تعمیر سالها را دربر گرفته است .

آبده طرف جنوب دریای کابل:

لیسه عایشه درانی

durani-scholl.jpg

درغرب لیسه عایشه درانی و جنوب دریای کابل گنبد رفیع و بزرگ مقبره تیمو شاه میباشد که دو را دور گنبد اطاقهای خورد دومنزله وجود دارد. بنای تعمیر گنبد از خشت پخته وچونه براساس بناهای بخارایی ذریعه استادان قندهاری اکمال یافته، حصه اصل مرقد را در اول عمیق تر از سطح زمین حفر و جسد شریف تیمور شاه که بعد از تعمیر گنبد در حصه تحتانی واقع شده است، گذاشتند و بعداً در صحن فوقانی اندرون گنبد مانند آرامگاه احمد شاه بابا قبر نما ساختند و اینکه محوطه فعلیه اطراف آرامگاه حصه نشیمن گاه روز با رعام تیمور شاه و از دو طرف شمال و غرب محدود به دریای کابل و موسوم بباغ شاه بود محقق است و آنچه اصل مرقد در قسمت عمق زمین مشاهده میشود محض به نسبت مناسبت گنبد است و خود عمارت خیلی بزرگ و با فقدان و سایل تعمیراتی درآنوقت نهایت دشوار بوده، اما از عمارات مشهور بزرگ علیه سلطنت اعلیحضرت زمانشاه درشهر کابل همین آرامگاه تیمور شاه بیاد گار مانده که فقط این بنا را میتوان سمبول طرز تعمیر دو صد سال قبل در شهر زیبای تاریخی کابل قرار داد .

ترمیماتیکه صورت گرفته : درسال 1365 صرف یک ترمیم مقدماتی و پاک کاری صورت گرفت .

مسجد شریف عید گاه

بین باغ علیمردان وچمن حضوری

masjed_iedga.gif

مسجد عید گاه درسال 1311 هـ ق بنا نهاده شده و کار تعمیر آن در سال 1315 هـ ق ختم گردید. در دیوار مسجد کتیبه سنگی وجود دارد که درآن تمام خصوصیات درج است . درین مسجد غیر از ادای نماز اجتماعات وجرگه های رسمی نیز برگزار میشد مثلاً جنگ با انگلیس جهت استرداد استقلال افغانستان از منبر سنگی همین مسجد اعلان شد. و دیگر جرگه های قومی و فیصله های عمومی درهمین مسجد صورت میگرفت.

/ 15 نظر / 72 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پویا

تمیم گرامی و عزیز سلام و صد سلام ! عید بر تو و همه ای کابل زمینی ها مبارک ، زندگی ات عید باد ! معذورم دار اگر تأخیر داشتم ، دوستی ات را پاس میدارم ، نازنینی و نازنین باشی ! شاد زی !

monir

تميم جان عزيز عيدت مبارک . ممنون حضورت در سايتم

زينت

سلام به دوست خوبم وبرادرعزيزم تميم جان / اميد كه سرشاراززندگی باشيد/ معلومات بسيارجالبی بود خواندم و بهره بردم / عيدرا به شما وفاميل تان مبارك باد ميگويم وآرزو خوشی شما داريم/ با محبت بسيار/ زينت

الحاج محمد ابراهيم زرغون

دوست عزيز تميم جان! متقابلآ سلام و عيد سعيد اضحي را خدمت شما و فاميل محترم شما تقديم ميدارم. اولين بار از سايت با ارزش كه نماي سرمايه هاي فرهنگي وطن عزيز ما ميباشد ديدن نموده,قابل تحسين ميباشد.خداوند (ج)بشما اجر نصيب كند در زنده نگهداشتن آبداد تاريخي توجه داريد. الحاج محمد ابراهيم زرغون

Baharra

سلام دوست عزيز! قدم رنجه نموده بوديد ممنون تان. از سايت شما خوشم ميآيد . ياد وطن را هميشه جاويدان و گرامی خواهم و برای شما توانايی بيشتر آرزو نموده اميد باز هم بيشتر از پيش از وطن عزيز ما برای ما چيز های هديه کنيد دوست عزيزم. شاد باشيد.

nazijon

سلام ....سبز باشي...... تر مي شوم بدون چتر دلم زير اين همه ابر كه تا صبح گريه مي شو ند در اين تن بي حصار دل دل مكن اي بي ستاره ترين آسمان كوچه هاي تقدير! دير دير آمدهاي و باز سيب هاي سرخ همه ريخته اند من رفته ام و تو هنوز بر سر دل دادنت چانه مي زني؟

khatereh

سلام صنم جان ..اميدست سالم باشی ...زيبا نوشتی..اميدست عيد را باخوبی گذرانده باشی...شاد باشی

P.G

brother e mohtaram tamim jan, mamnon az msg e tan, lotf kardeen, az tashrif awari tan ba site http://qamateyaar.persianblog.ir, agar ba lesan e englisi alagha dashteen , shoma ra ba didan e site e degaram k zylan darj namodeem hamchonan dawat mekonam, omid khosh e tan beayad, ba omid e mwafaghyat hayee tan, khwahar e tan P.G