کا بل جـا ن

کا بل جـا ن 

 

با زکا بل جـا ن بگشته ، غرق خـو ن

تا به کی یا  رب بوًد ا ین کشت وخون

تا به کی ، ا طـفــا ل گـرد ند بی پـــد ر

و زبـرا ی لقـــمه نـا نی ،  د ر بـــد ر؟

تا زه عروسا ن د هـند شوهـرزد سـت

د شمنا ن ا زبوی خون سرشا رومست

خواهرا ن د ر یا د بیـا د ر، روزوشــب*

ا شـک ریز نـد وبـوَنـد د رتــا ب وتــب

قــد خمـید ه چـون کمــا ن ، بینی پـد ر

د ا د  ز د سـت ، ا ولا د وهــم نـورنــظر

وزد یــدِ ، تــا بــوت ی ا ولا د جـــوا ن

تا به کی برسرکنند خـا ک، مــا د را ن ؟

بیا د را ن ، با ا شک وآ ه ود رد وغـــم

چـند گذ ا رند خـوا هرا ن د رخا ک نـــم ؟

ا  یخد ا یا ! ا ینچه حا لست ا ین چه روز

مرگ وویرا نی  چه د رشـا م وچـه روز

قسمت ا فــغـا ن همــــه گــریا ن وغــــم

یا که را کت، یا که سوسا ید، یا که بــم ؟

چـنـد بـنـــا م ( د وستی وحـق بشــــر )!!!

د وستا نی !!! ا زغـــم ی مــا بی خـبـر

لشـکر( ا ســــلا م ) !!! مهــیا می کنند

قـتـل مـــرد م  ، بی مهـــا بــا می کـننــد

*  برا د ر                  جنوری-2010 کا نا د ا

اصغرعبادی

/ 1 نظر / 77 بازدید