کــــــابل زمیـــــن


 

      

ميتواند بسيارشيرين باشد.

ميتواند سخت  باشد.

 ميتواند هيجان انگيز باشد.

ميتواند بهوده باشد.

ميتواند هر لحظه  دلت را زنده کند.

ميتواند بیشترو بيشتر نااميدت کند.

ميتواند قلب مرده ات راتپيد ن وادار کند.

ميتواند گل را در دستت پژ مرده کند.

ميتواند ترا از نو بسازد.

ميتواند مو ها را سپيد سازد.

يا ميتواند دل را ويران کند.

انتظار چی سختيت ... چی سختيت ... چی سختيت ...

 

 


کــــابل زمیــــن تمیــــم