کــــــابل زمیـــــن


 

                                      

                     نگارستان ملى

 

نگارستان ملى کشور قبل از جنگ هاى داخلى در کابل ٨٣٠ اثر داشت که در زمان جنگ ها بيش از ٤٠٠ اثر آن تخريب و يا به غارت برده شد و اکنون دوباره اين رقم به ٧٠٠ رسيده است . اين مطلب را سيد عبدالفتاح عادل رئيس نگارستان ملى، به تاريخ ١١جدى سال روان به آژانس خبرى پژواک اظهار داشت . نگارستان ملى درسال ١٣٦٢ که در آن زمان بنام نگارخانه ملى مسمى بود آغاز به فعاليت نموده ، در اوايل دوصد اثر نقاشى داشت که اکثريت آن از ارگ رياست جمهورى وشمارى ديگرى آن ازرياست موزيم کابل به آنجا انتقال يافته بود. بعد از چند مدتى که نگارخانه ملى به گالرى ملى مسمى گرديد رقم آثارآن تا سال ١٣٧٠به ٨٣٠ افزايش يافت . اما به اساس معلومات عادل ،دراثر جنگهاى بيش از دونيم دهه در کشور ٢٠٠ اثر نگارستان ملى به غارت رفت و ٢١٠ اثر آن توسط طآلبان ا ز بين برده شد وتعمير آن واقع درآسمايى وات کابل نيزقسما تخريب گرديد . عادل مى گويد که نگارستان ملى دردوران حکومت انتقالى حامد کرزى به همکارى مالى و تخنيکى سفارت امريکا ودولت يونان مجدداً بازسازى گرديد ونام آن که از گالرى ملى ، به نگارستان ملى مبدل شد . در نگارستان ملى نمونۀ از آثار پروفيسورغلام محمد ميمنگى ، استاد عبدالغفور بريشنا ، استادغوث الدين ، استاد قربانعلى ، استادخيرمحمد يارى ، استاد يوسف آصفى ، استاد يوسف کهزاد ، استاد کريم شاه خان ، استادعبدالودود ، استادعبدالشکورخسروى ، استادحفيظ الله وفا ، استادخيرمحمد عطايى وديگرنقاشان موجوداست ، که آثار موجود در نگارستان ملى شامل خطاطى ، نقاشى ، ميناتور، مجسمه سازى ، سوزن دوزى و غيره شامل گنجينه نگارستان ملى تشکيل ميدهد .

تعميررياست نگارستان ملى .
 
تابلوى داکتربرايډن آخرين سرباز عساکر بريتانيا از افغانستان که در حالت برداشتن جراحت درحال خروج ازافغانستان مى باشد ، اثرى از استاد بريشنا .
نماى از اثراستاد غوث الدين که ظلم چنگيز درآن به نظر ميخورد
نماى از دهليز در داخل رياست نگارستان

                                    موزيم ملى

موزيم ملى براى نخستين بار در سال ١٩١٩ ميلادى در باغ باﻻ کابل ايجاد گرديد و بعداً در سال ١٩٣١ به محل فعلى ( دارالامان ) منتقل گرديد. در اين موزيم آثار تاريخى دوره هاى مختلف نگهدارى ميگرديد، که از شعله هاى جنگ هاى طولانى در امان نماندند. عمراخان مسعودى، رئيس اين موزيم به تاريخ ٢٨ حوت به آژانس خبرى پژواک گفت که در جريان سال هاى جنگ ٧٠ در صد آثار موزيم ، سرقت و يا هم از بين رفته است. به گفته وى، آثار باقى مانده تماما سالم نبوده و شمار از آنها متضرر گرديده است. تعمير اين موزيم نيز محفوظ نمانده و در جريان سال هاى جنگ قسمت هاى مختلف آن تخريب گرديده بود . کار باسازى اين تعمير در سال ٢٠٠٣ ميلادى به مساعدت مالى دولت يونان، سفارت امريکا و سازمان يونسکو آغاز و در سال ٢٠٠٤ به مصرف ٣٥٠٠٠٠ هزار دالر امريکايى بازسازى گرديد..

 

آثار که توسط آريايى هاى قديم و نورستانى هاى فعلى ساخته شده است.

                             چهلستون

جنگ هاى طولانى در افغانستان ، مانند ديگر آثار تاريخى و محلات باستانى، قصر تاريخى چهلستون کابل را نيز ويران نموده است. سنگ تهداب اين قصر را امير عبدالرحمن خان در سال ١٣٠٦ هجرى قمرى گذاشت و کار اعمار آن بعد از سه سال تکميل گرديد. گفته ميشود که اين تعمير چهار طبقۀ را امير عبدالرحمن خان به پسر خود امير حبيب الله خان اعمار نموده بود. در اطراف اين تعمير برج هاى سنگى، در طبقه تحتانى آن اتاق هاى خاص به اندازه يک و نيم در يک و نيم متر براى حفظ و نگهدارى آثار و درطبقه دوم يک تالار بزرگ براى جلسات نيز داشت. اين تعمير که به مهارت خاص اعمار گرديده است ، درخت هاى مختلف ميوه دار در اطراف آن قد برافراشته و به زيبايى تعمير افزوده بود. اما جنگ هاى طولانى زيبايى اين تعمير را از بين برده، ديوار هاى آن به اثر اصابت گلوله هاى راکت سوراخ سوراخ شده و اتاق هاى آن به مخروبه ها مبدل گرديده است.

قسمت ويران شده قصر
تعمير قصر چهل ستون

کــــابل زمیــــن تمیــــم