کــــــابل زمیـــــن


 

  يک خبر جالب 

    سردار محمد داؤد خان (١٩٧٣ - ١٩٧٨)

اخیراٌ منابع خبری افغانستان افشا کردند که جسد سردار محمد داؤد مؤسس و اولین رئیس جمهور افغانستان در محوطه دانشگاه نظامی افغانستان در پلچرخی کابل کشف گردید.منبع نگفت که جسد سردار محمدداؤد و چهل ویک تن اعضای خانوداه اش را دوباره در محل مناسبی با عرف معمول افغانی دفن کردند یاخیر؟

گفتنی است که سردار محمد داؤد و چهل ویک تن اعضای خانواده اش  قبلاً حین آغاز ماموریت امریکایی ها در حوزه پلچرخی و دانشگاه نظامی افغانستان کشف گردیده بود. ولی خبر این واقعه مهم ملی و بین المللی بنابر مخالفت سردار عبدالولی داماد  محمد ظاهر که در دستگاه دولتی افغانستان از نفوذ کامل بر خوردار میباشد مخفی نگهداشته شده بود.

سردار محمد داؤد  فرزند سردارمحمد عزیز خان کاکای محمد ظاهر میباشد که بنابر  مخالفتهای خانوادگی طی یک کودتای سفید ظاهر خان را از قدرت خلع کرد و خودش اولین  دولت جمهوری افغانستان را اعلان نمود.محمد داؤد  و اعضای خانواده اش  در رویداد هفتم ثور ۱۳۵۷ از طرف نورمحمد تره کی و یارانش بقتل رسیده و در پلگون محوطه دانشگاه نظامی افغانستان زیر خاک کرده شده بود.

سردار محمد داود

موسس دولت جمهوری واولین رئیس جمهور افغانستان از سال  1973 تا 1978 بود. در سال 1909

در شهر کابل متولد گردیده است. پس از ختم مکتب امانیه ، در سال 1931 شامل مکتب افسران اردو گردید.  در دوران دهة 30 و 40 ، وی در پست های متعد دی ایفای وظیفه نموده است. در سال های

50 ـ 1949  وزیر داخله بود و از سال 1953 تا 1963 بحیث صدر اعظم کشوربود که درین مدت ریفورم های بنیادی چون نهضت نسوان ، اعمار شاهراه و یک تاسیس تعدادی فابریکات بزرگ را پایه گزاری نمود. در جولای 1973 ( 26 سرطان 1353 خورشیدی ) با توصل به کودتای نظامی ، ظاهر شاه پسر کاکایش را از سلطنت خلع کرده ، نطام جمهوری را بنا نهاد. وی از ابتدا دارای افکار چپی و یک ناسیونالیست قوی بود. ازینرو با حزب دیموکرتیک ، بخصوص شاخة پرچم روابط نزدیکی داشت و از آنها در پیروزی کودتا استفاده کرده ، پس از پیروزی برای کدر های این جناح پست های مهم و کلیدی داده شد. در اواخر سالهای قدرتش از مسکو و چپی ها فاصله گرفت و حتی در صد د نابودی ایشان بر امد. این اقدام وی باعث شد تا حزب دیموکراتیک خلق دست به کودتای هفت ثور 1357 بزند ، او و تعدادی از اعضای فامیلش را به قتل برسا نند.


کــــابل زمیــــن تمیــــم