کــــــابل زمیـــــن


زندگی

يک طفل همیشه  میتواند سه چيز به يک آدم بزرگ بياموزد:
شاد بودن بدون دليل،
دائم به کاری مشغول بودن،
و تقاضا کردن آنچه با تمام وجود می خواهد.

پائولو کوئيلو )


کــــابل زمیــــن تمیــــم