کــــــابل زمیـــــن


 

                           زندگيييييييييی

 

زندگی بدون آزادی، مانند جسم بدون روح است،
و آزادی بی فکر و اندیشه، مانند روحی نگران و مشوش است.
 

بهنام هميشگي
زندگي را بسيار دوست دارم. زندگي عين تجريهكردن است، ‌زندگي،‌خود تجربه كردن است. خدا يك سرگرمي آموزشي به انسان داده كه میتواني با آن فقط وقت بگذراني يا اينكه چيزي هم ياد بگيري. كاملا بستگي به خودت دارد. اما چند نفر در اين دنيا جدا با اين ديد به دنيا نگاه ميكنند؟ به عنوان "چيزي براي ياد گرفتن"... خود من هم كه اين حرفها را میزنم وقتی عمل كه ميرسم آنقدر غرق زندگي ميشوم كه همهچيز يادم ميرود... عادت كردن هم گاهي زياد خوب نيست! ... خدارا شکر...


 


کــــابل زمیــــن تمیــــم