کــــــابل زمیـــــن


 

زیارت شیخ سعد الدین احمد انصاری 

معروف حاجی صاحب پایمنار:

(۱) این مزار در قریه ده یحیی و تنگی جویبار که مشهور بقلعهء حاجی صاحب مدوح است دربین قلعهء اقامتگاه دورهء حیات شان واقع میباشد

میشود پیدا شراب از چوب خشک تاک ما

بوی جان می آید از آب و گل نمناک ما

قبلهء اجساد بسا شد روح پاک صادقان

نیست گرد آلود هرگزدامن افلاک ما

طوف خاک ما کند چوق ملک ازآسمان

کس نمی بیند ولی می بیندش ادراک ما

جسم وتن چون عود اندر مجمردل سوختیم

نگهت نفرید آید از نسیم پاک ما

سوزن اخلاص اندر دیدهء شک میخلان

پارهء دل کن رفویا نا رسینه چاک ما

دی و فردایی ندارد وعدهء صاحبدلان

صید حاجتهابسی بستند بر فتراک ما

گام ما از روح اعظم نکنه سنجی میکند

گشته مشهور جهانی قصهء بیباک ما

هرنفس از این مکان تالا مکان طی میکنیم

کسی رسد رفرف بچستی رفتن چالاک ما

گوهری کامروز گم کردیش در طوفان آب

هین بیا فردا طلب از نو ده های خاک ما

کتیبهء فخرالدین ابن حضرت شیخ سعد الدین رحمه الله تعالی

نوشته های لوح سنگ طرف سر

دریکطرف کلمهء طیبه وآیات مبارکه یا نقوش خیلی اعلی مزین ، طرف دیگر همچنان نقوش وآیه الکرسی شریف مرقوم ، درذیل آن این عبارت تحریر است

لوح سنگ طرف پا

یکطرف تماماً نقش کاری طرف دیگر ابن ابیات مرقوم است

شهء افراد سعد الدین مجذوب

که عقل آگه نشد از حال آن شه

هزار و یکصد وچل بود کان مهر

زبرج سعد طالع گشت چون مه

خلائق شاد گشت وتهنیت گر

که امد سوی ما از حق خلیفه

چگویم وصف آن انسان کامل؟

که ختم العارفین بود آن شهنشه

چو درهشتادو پنج عمر شریفش

رسیده بود آمد پیک ناگه

خطاب ارجعی آوردش ازحق

که بشتاب وبباای برگزیده

بحق پیوست فخر اهل حسنه

زهر کس سال تاریخ وفاتش

همیپرسید مخلص گاه و بیگه

که ناگه عقل درگوش دلش گفت 

کمال شیخ سعد الدین آگه

(۲) طرف مشرق مرقد تخمیناً بفاصلهء زرع مدفن میرزا احمد خان فوفلزایی که از اخص مریدان و اکمل مخلصان ایشان و بانی مسجد مزار است میباشد که لوحی ندارد.

(۳) بیرون گنبد واحاطهء عمارت مقابل طرف جنوب مغرب مزار حضرت میر ظهور الدین پسر بزرگ ایشان است که لوحی نداد.

(۴) طرف جنوب مشرق گنبد مرقد امام مسجد وخطاط زبر دستیست که بیشتر کتیبه ها بقلم اوست و از خواص مریدان میباشد و لوح سنگی بالای قبرش نصب وچنین مرقوم است: . " ( یکمرد بزرگ ) راجع بهمین شخصیت نگارنده تالیف نموده ام که درسنه 1335 ش طبع شده رجوع فرمایندبتاریخ " نازم بخامشی که سخن را تمام کرد

گر منفعلم زجرم بسیار از تو

نومید نیم بهیچ کردار از تو

خواهی تو مرابسوزخواهی بنواز

من از نو وجنت ازتووفارازتو

شهر رمضان المبارک حضرت آخند ملا مصطفی هروی خادم خاص حضرت شیخ سعد الدین احمد انصاری از دار الفنا بدار البقا رحلت نمود اللهم اغفرله والاستاده آمین یا رب العالمین

(۵) خارج احاطهء قلعه قبرستانی ملحق بقلعه است که درین قبرستانی بسمت مغرب تربت حرم محترمه شان است و درلوح آن مرقوم میباشد " تاریخ وفات بی بی صاحبه بنت ملک لطف الله بیگ لمقانی منکو حه جناب فیض ماب حضرت شیخ سعد الدین انصاری قدس سه"

(۶) درهمین مقبره فراز قبر دیگری یک لوح طرف سرویکی طرف پای است درلوح طرف سرآیات بیت قرآنی طرف پای این عبارت :

تابود گفتگو سخنم ناتمام بود

نازم بخامشی که سخن را تمام کرد

ازآنجا که بمقتضای انقلاب  دهر دو اروبی ثبائی عمر نا استوار رابطهء پیکر هیولایی گسسته بیکسانه بکشور بقا شتافتن وسربخلوتگاه فنا افراختن ازخواص ممکنانست تابساط هستی مرحوم مغفرت قرین میرضیاء الدین ولد میرمراوالدین مرحوم نبیرهء حضرت مغفور جنت مکان جناب حاجی صاحب علیه الرحمه بتاریخ یوم  دوشنبه دهم ماه حمل 1299 ش  سنه 1339  ق بر صنای خداوندی پیوست.

(۷) دروسط پای  منار متصل با غات بعد از مزار پاد شاه صاحب پای منار  مزار یست که از عمارات قلعه ء قدیمه آن دوسه دیوار پخته کاری بیاد گارمانده لوح سنگ طرف سرآن به کلمهء طیبه وآیه الکرسی شریف مزین وبه لقوش نفیسه منقش است لوح طرف پای چنین است: 

" تاریخ وفات مولینا عبد الخالق رحمه الله علیه

ابیات

سحاب فضل وکان هوشمندی

محیط علم وعقل آن در یکتا

کشید القصه رخت هستی خویش

بسوی آنسرا از دار دنیا

چوسال فوت او پرسیدم ازعقل

بهشتی روزی او یاد گفتا

سنه اربع و خمسین و تسعمانه من الهجر یه

زیارت حاجی صاحب و ملحقاتش فوقاً ارقام یافت چون شخص حاجی صاحب یکی از عرفای نامی و زیارتش مرجع عموم است میشود که بعضی بتفصیل حالات  شان مشتاق باشند بناً تذکر را لازم دیدم که کتابی موسوم به ( یکمرد بزرگ ) راجع بهمین شخصیت نگارنده تالیف نموده ام که درسنه 1335 ش طبع شده رجوع فرمایند .


کــــابل زمیــــن تمیــــم

 

  يک خبر جالب 

    سردار محمد داؤد خان (١٩٧٣ - ١٩٧٨)

اخیراٌ منابع خبری افغانستان افشا کردند که جسد سردار محمد داؤد مؤسس و اولین رئیس جمهور افغانستان در محوطه دانشگاه نظامی افغانستان در پلچرخی کابل کشف گردید.منبع نگفت که جسد سردار محمدداؤد و چهل ویک تن اعضای خانوداه اش را دوباره در محل مناسبی با عرف معمول افغانی دفن کردند یاخیر؟

گفتنی است که سردار محمد داؤد و چهل ویک تن اعضای خانواده اش  قبلاً حین آغاز ماموریت امریکایی ها در حوزه پلچرخی و دانشگاه نظامی افغانستان کشف گردیده بود. ولی خبر این واقعه مهم ملی و بین المللی بنابر مخالفت سردار عبدالولی داماد  محمد ظاهر که در دستگاه دولتی افغانستان از نفوذ کامل بر خوردار میباشد مخفی نگهداشته شده بود.

سردار محمد داؤد  فرزند سردارمحمد عزیز خان کاکای محمد ظاهر میباشد که بنابر  مخالفتهای خانوادگی طی یک کودتای سفید ظاهر خان را از قدرت خلع کرد و خودش اولین  دولت جمهوری افغانستان را اعلان نمود.محمد داؤد  و اعضای خانواده اش  در رویداد هفتم ثور ۱۳۵۷ از طرف نورمحمد تره کی و یارانش بقتل رسیده و در پلگون محوطه دانشگاه نظامی افغانستان زیر خاک کرده شده بود.

سردار محمد داود

موسس دولت جمهوری واولین رئیس جمهور افغانستان از سال  1973 تا 1978 بود. در سال 1909

در شهر کابل متولد گردیده است. پس از ختم مکتب امانیه ، در سال 1931 شامل مکتب افسران اردو گردید.  در دوران دهة 30 و 40 ، وی در پست های متعد دی ایفای وظیفه نموده است. در سال های

50 ـ 1949  وزیر داخله بود و از سال 1953 تا 1963 بحیث صدر اعظم کشوربود که درین مدت ریفورم های بنیادی چون نهضت نسوان ، اعمار شاهراه و یک تاسیس تعدادی فابریکات بزرگ را پایه گزاری نمود. در جولای 1973 ( 26 سرطان 1353 خورشیدی ) با توصل به کودتای نظامی ، ظاهر شاه پسر کاکایش را از سلطنت خلع کرده ، نطام جمهوری را بنا نهاد. وی از ابتدا دارای افکار چپی و یک ناسیونالیست قوی بود. ازینرو با حزب دیموکرتیک ، بخصوص شاخة پرچم روابط نزدیکی داشت و از آنها در پیروزی کودتا استفاده کرده ، پس از پیروزی برای کدر های این جناح پست های مهم و کلیدی داده شد. در اواخر سالهای قدرتش از مسکو و چپی ها فاصله گرفت و حتی در صد د نابودی ایشان بر امد. این اقدام وی باعث شد تا حزب دیموکراتیک خلق دست به کودتای هفت ثور 1357 بزند ، او و تعدادی از اعضای فامیلش را به قتل برسا نند.


کــــابل زمیــــن تمیــــم